Informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je JUDr. Bc. Michal Březovják, advokát, se sídlem Zlín, Školní 3362/11, PSČ 760 01, IČO: 71464794, e-mail: office@brezovjak.cz.

Jaké dodržujeme zásady při zpracovávání Vašich osobních údajů?

Při zpracovávání Vašich osobních údajů dbáme na to, aby byly dodržovány všechny zásady uvedené v článku 5 odst. 1 GDPR. Zejména dbáme na to, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem, shromažďovány výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, a aby bylo zpracování Vašich osobních údajů přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Vždy se snažíme o to, aby tyto osobní údaje byly přesné a aktualizované.

Podle GDPR musí být Vaše osobní údaje uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, a proto Vaše osobní údaje nezpracováváme déle, než je nezbytně nutné.

Vaše osobní údaje zpracováváme takovým způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Tato technická a organizační opatření neustále sledujeme, a v případě nutnosti provádíme nezbytné kroky k tomu, abychom vyhověli podmínkám podle GDPR a stanoviskům vydávaných Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Jaký je zákonný důvod zpracovávání Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především z důvodu plnění smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené mezi Vámi a správcem, a to v souladu s právními předpisy upravujícími výkon advokacie (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Vaše osobní údaje jsou dále zpracovávány na základě některého z těchto zákonných důvodů:

 • zpracování je prováděno na základě Vámi uděleného souhlasu pro jeden či více konkrétních účelů (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR);
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění účelu, pro který je stanoven zákonný důvod.

Jste-li spotřebitelem, zpracováváme v souvislosti s poskytováním právních služeb tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení (příp. titul),
 • datum narození (v případě potřeby i rodné číslo),
 • adresu bydliště (příp. adresu pro doručování),
 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • platební údaje.

Jste-li podnikatelem, zpracováváme v souvislosti s poskytováním právních služeb tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení (příp. titul),
 • adresu sídla (příp. adresu pro doručování),
 • identifikační číslo,
 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • platební údaje.

Podotýkáme, že rozsah zpracovávaných osobních údajů se může lišit v závislosti na řešeném případu a poskytování konkrétní právní služby, a nelze vyloučit, že budeme za účelem řádného poskytnutí právní služby potřebovat i jiné než výše uvedené osobní údaje. Za tímto účelem může být nezbytné zpracovávat i tzv. zvláštní kategorie osobních údajů (kupř. informace o Vašem zdravotním stavu, fotografie, videozáznamy nebo audiozáznamy), a to zejména v případě poskytování právních služeb při vymáhání nemajetkové újmy, ochraně osobnosti, ve věcech týkajících se práv duševního vlastnictví nebo zastupování poškozeného v trestním řízení. Rovněž můžeme potřebovat osobní údaje Vašich smluvních partnerů či osob, proti kterým uplatňujete své nároky, nebo naopak tyto osoby uplatňují své nároky proti Vám.

Dále zpracováváme osobní údaje z veřejně přístupných zdrojů, jako jsou veřejné rejstříky nebo internet.

Poskytnete-li nám osobní údaje na základě souhlasu, zpracováváme osobní údaje v takovém souhlasu výslovně uvedené.

Navštívíte-li naše webové stránky, zpracováváme rovněž Vaši IP adresu a informace týkající se tzv. cookies.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak automatizovaně v informačním systému, tak manuálně prostřednictvím zaměstnanců či spolupracujících advokátů.

Upozorňujeme, že osobními údaji se ve smyslu článku 4 odst. 1 GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, a nejedná se tedy o údaje o právnických osobách.

Jaký je účel zpracovávání Vašich osobních údajů?

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je především plnění uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb, a to v souladu s právními předpisy upravujícími výkon advokacie, zejména v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Vaše osobní údaje jsme však oprávněni zpracovávat i za jiným účelem vyplývajícím z jednoho či více zákonných důvodů zpracování, zejména z důvodu splnění právní povinnosti na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů nebo zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Položíte-li dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na našich webových stránkách, zpracováváme za účelem jeho zodpovězení Vámi zadané jméno, e-mail a telefonní číslo.

Udělíte-li nám souhlas se zasíláním newsletterů, je účelem zpracování Vašich osobních údajů zasílání informací prostřednictvím emailu.

Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy po dobu nezbytně nutnou ke stanovenému účelu.

Za účelem plnění smlouvy o poskytování právních služeb zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání uzavřené smlouvy, a dále po dobu stanovenou právní předpisy upravujícími výkon advokacie, zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zpravidla však ne déle než 10 let.

Po uplynutí zákonem stanovené doby Vaše osobní údaje zlikvidujeme.

Vaše osobní údaje zadané prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro zodpovězení Vašeho dotazu, nejdéle po dobu 10 dnů.

V případě Vámi uděleného souhlasu se zasíláním newsletteru zpracováváme Vaše osobní údaje za tímto účelem po dobu, než svůj souhlas odvoláte.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

K Vašim osobním údajům mají přístup kromě správce především spolupracující advokáti, advokátní koncipienti a další zaměstnanci správce, a to v nezbytném rozsahu nutném pro výkon jejich práce. Tyto osoby jsou vázány mlčenlivostí o všech zpracovávaných osobních údajích.

Vaše osobní údaje můžeme dále předat ke zpracovávání třetí osobě (dále jen „zpracovatel“), a to výlučně na základě uzavřené smlouvy o zpracování v souladu s článkem 28 GDPR, ve které se zpracovatel, kterého za účelem zpracování Vašich osobních údajů využijeme, zaváže zachovávat o Vašich osobních údajích mlčenlivost a přijmout vhodná technická nebo organizační opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Takovým zpracovatelem je náš daňový poradce za účelem plnění právních povinností, které se na nás vztahují na základě daňověprávních a účetních předpisů, a dále v případě Vaší návštěvy našich webových stránek poskytovatel webhostingu, na jehož serveru jsou Vaše osobní údaje při jejich návštěvě ukládány.

V případě úhrady odměny za poskytnuté právní služby platební kartou, je-li tento způsob platby umožněn, jsou Vaše osobní údaje předávány poskytovatelům platební brány.

Dále mohou být Vaše osobní údaje předány třetím osobám také tehdy, ukládá-li nám tuto povinnost právní předpis, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů, a to vždy v souladu s právními předpisy upravujícími výkon advokacie.

Pro více informací ohledně osob, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány, nás kontaktuje na office@brezovjak.cz.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Dbáme na to, aby byly Vaše osobní údaje zabezpečeny před neoprávněným přístupem, použitím či zveřejněním.

Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na webových stránkách, jsou uloženy na chráněných serverech poskytovatele webhostingu a zabezpečeny v našich informačních systémech dostatečně silným heslem, které je pravidelně měněno.

V případě osobních údajů uvedených na listinách jsou tyto chráněny před neoprávněným přístupem třetích osob, jejich neoprávněným zpracováním, před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Disky našich počítačů jsou zabezpečeny dostatečně silným heslem proti neoprávněnému přístupu, které je pravidelně měněno.

Jaká jsou Vaše práva dle GDPR?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte tato práva:

 • právo na přístup, tj. právo získat od správce potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní zpracovávány a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím. Máte tak právo vědět, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů.  
 • právo na opravu, tj. právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nepřesné osobní údaje. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“), tj. právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, je-li dán některý z těchto důvodů:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další důvod pro zpracování;
 • vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • osobní údaje jsou zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
 • právo na omezení zpracování, tj. právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, je-li dán některý z těchto důvodů:
 • popíráte přesnost Vašich osobních údajů;
 • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a namísto výmazu Vašich osobních údajů požadujete jejich omezení;
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy jejich zpracování požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních kroků;
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.
 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo na to, abyste získali Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, je-li zpracování založeno na Vašem souhlasu či na základě uzavření smlouvy a zpracování se provádí automatizovaně.
 • právo vznést námitku, pokud dochází ke zpracovávání Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, pakliže se domníváte, že je zpracováváním Vašich osobních údajů porušeno GDPR. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Upozorňujeme Vás, že pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo souhlas kdykoli odvolat.

Kontakt na správce

Veškerá Vaše práva můžete uplatnit osobně na adrese sídla správce, případně prostřednictvím e-mailu: office@brezovjak.cz.

Aktualizováno dne 1. 1. 2020