cz| de| en

Právní služby

Právní služby

Podnikajícím klientům poskytujeme právní služby ve všech situacích, do kterých se při své činnosti dostávají. Pomáháme v záležitostech souvisejících s běžným fungováním, stejně jako v mimořádných nebo obtížných situacích. V případě akciových společností a společností s ručením omezeným zajišťujeme zápisy změn v   obchodním rejstříku, konání jednání valné hromady, změny společenské smlouvy a stanov, zvýšení nebo snížení základního kapitálu, převod obchodního podílu a akcií, fúze, změny právní formy a jiné transformace v rámci přeměn obchodních společností.

Obchodním společnostem a podnikajícím fyzickým osobám poskytujeme rovněž právní poradenství ve věci obchodních smluv a zajištění obchodních závazkových vztahů.

Klienty dále zastupujeme v jejich obchodních sporech. Usilujeme přitom nejprve o dosažení rychlého a pro obě strany přijatelného mimosoudního řešení. Vždy navrhujeme a aktivně se účastníme vyjednávání s protistranou a jejími zástupci.

Součástí poskytovaných právních služeb jsou rovněž konzultace a sepis dokumentů v záležitostech bytových domů, bytů a nebytových prostor a právní pomoc v oblasti pracovního práva. Poskytujeme právní služby také při převodech nemovitostí, zřizování věcného břemene, úpravách rozsahu společného jmění manželů, jeho vypořádání, v oblasti rodinného práva.

Dále poskytujeme konzultace v otázkách stavebního práva a správního řízení, při kterých využíváme zkušeností nabytých při poskytování právního poradenství stavebnímu úřadu.

Zaměřujeme se rovněž na obhajobu v trestních věcech.

Po dohodě s klientem a na základě předchozí přípravy však poskytujeme právní služby i z jiných právních odvětví tak, aby klient měl zajištěny komplexní právní služby.